MS6 FOWP Guitar - Guitars from the french guitar maker De Leeuw Guitars.